Information til lejere

Covid 19

Situationen omkring Covid 19 gør at vi i EV Bolig og Leva Ejendomme tager nogle forholdsregler, som er til gavn for os alle. Disse forholdsregler gælder, til situationen i Danmark igen er normaliseret.

Al kontakt til os bedes det næste stykke tid ske telefonisk eller via mail.

Når vi møder jer, giver vi ikke hånd, ligesom vi holder afstand til jer når vi er i jeres lejemål. Vi beder jer have forståelse for dette.

Fremvisninger af lejemål er stadig muligt, men vil blive begrænset mest muligt. Fremvisningerne vil ske under hensynstagen til såvel gamle som nye lejere. Her tænkes at boende lejere ikke må være hjemme under fremvisningen og nye lejere bedes af spritte hænder inden de entrerer lejemålet.

Henvendelser til viceværten vil blive prioriteret efter hvor presserende sagerne er. Det betyder at de ting der behøver udbedring nu og her vil blive udbedret – de ting der kan vente, vil blive udbedret når situationen igen er normaliseret. Vi vil begrænse vores ophold i lejemålene mest muligt og af hensyn til begge parter, bedes lejer forlade lejemålet mens viceværten udfører sit arbejde i lejemålet.  

 

1. Tilsynsførende vicevært/varmemester

Den tilsynsførende bedes kontaktet vedrørende mangler, uorden, uregelmæssigheder eller uopsættelige reparationer.

Den tilsynsførende vil i samarbejde med administrationen træffe de nødvendige beslutninger.

Telefon 70 20 56 82 har følgende telefontid

Mandag til fredag 9.00 til 12.00

Alle med adgang til internettet kan tilkalde viceværthjælp via vores web-side.

vicevært@evbolig.dk
 

2. Ejendomsadministrationen

Administrationen bestræber sig på at skabe et positivt samarbejde med ejendommens lejere. De kan altid indhente vejledning hos administrationen. I fællesskab kan der i de fleste tilfælde findes en tilfredsstillende løsning.

Evbolig.dk

Nytorv 10, 1. sal.

4200 slagelse
 

3. Indflytning

Ved lejemålets oprettelse skal De:

 • Meddele adresseforandring på folkeregistret inden 5 dage.
 • Foretage aflæsning af el-måleren og meddele el-værket, at De er indflyttet.
   

4. Fraflytning

Efter udlejers modtagelse af Deres opsigelse vil der bliver afholdt et foreløbigt flyttesyn inden for almindelig arbejdstid 9.00 ? 15.00 med henblik på at fastsætte omfanget af istandsættelsen.

Medmindre andet skriftligt aftales, skal istandsættelsesarbejderne udføres af udlejers håndværkere.

Når lejemålet er fraflyttet, ryddet og rengjort afleveres nøgler til lejemålet (herunder postkassenøgler). Manglende eller uoriginale nøgler erstattes.

Det kontrolleres bl.a.:

 • At køkkenbordsplader og andre overflader af kunstprodukter, herunder vinylgulve m.v. er hele og rengjorte. At blandingsbatterier, sanitet, fliser og klinkegulve eller lignende er afkalkede.
 • At der ikke er boret huller i fliser.
 • At alle hårde hvidevarer, herunder riste, er rengjorte og i hel og funktionsdygtig stand. Eventuelt kulfilter i emhætte skal være udskiftet.
 • At afløb og riste er rensede og rengjorte. Eventuel rust skal fjernes, og hvis dette ikke er muligt, skal rustangrebne riste og lignende udskiftes.
 • At skruer, søm, rawlplugs og lignende er fjernet fra vægge
 • At elkontakter er intakte og renset af samt at alle dækplader/rosetter er til stede.
 • At lejlighedens vinduer er pudset ind- og udvendig.
 • At depotrum er ryddet og rengjort, og eventuel have behørig renholdt og passet.

Såfremt lejemålets tilstand ved flyttesynet er således, at der kræves ekstraordinære foranstaltninger for at bringe lejemålet i stand til genudlejning og det medfører forsinkelse af den efterfølgende lejers indflytning, er udlejer berettiget til at give denne et afslag i lejen herfor, og at medregne dette og afhjælpningsomkostningerne i den fraflyttende lejers depositum.
 

5. Lejebetaling

Rettidig betaling er senest den 1. hverdag efter forfaldsdagen.

Denne betalingsfrist bedes overholdt. Ved forsinket betaling opkræves påkravsgebyr samtidig med den efterfølgende betaling, jf. lejelovgivningen.
 

6. PBS-betalingsservice

Vi anbefaler, at De tilmelder betalingen til betalingsservice gennem bank/sparekasse, dermed sikres også, at betalingen altid sker rettidigt.

Såfremt betalingen ikke tilmeldes PBS, vil De med posten forud for betalingen modtage et indbetalingskort (FI-kort). Dette kort skal anvendes ved indbetaling i alle banker, sparekasser og posthuse. Altså ikke nødvendigvis der, hvor De normalt har Deres konto. Der betales sædvanligt gebyr til indbetalingsstedet. Indbetaling kan kun ske ved brug af det originale FI-kort. Hvis det trykte beløb ikke er korrekt, er det normalt muligt at foretage en rettelse. Det sker ved tydeligt at overstrege det trykte beløb og skrive det nye beløb ovenover. EV Bolig vil blive orienteret om rettelsen.
 

7. Vedligeholdelse af lejlighedens gulve

I lejligheden kan der være gulve, som er lakeret efter en omfattende bundbehandling (afhøvling, slibning og lakering). Gulvene skal vedligeholdes af lejeren og kan - under forudsætning af rigtig vedligeholdelse - holde sig smukke i mange år.

Løst, tørt snavs fjernes ved støvsugning eller aftørring med en hårdt opvredet klud.

Vask skal foretages med varmt vand (eventuelt med lidt eddike) - så varmt som muligt. I vaskevandet må kun anvendes sæbespåner.

Vandforbruget skal være moderat og eftertørring foregå hurtigt. Hård smuds, så som skomærker, fjernes med benzin eller mineralsk terpentin. Det frarådes at vedligeholde med voks eller polish. Såfremt der anvendes vaskemidler med f. eks. silikone, skal gulvet afslibes, inden genlakering kan finde sted.

Gulvene er lakeret med vandbaseret lak. Genlakering skal foretages af lejeren, inden lakken er gennemslidt, og kan da foretages uden forudgående afslibning. Mangelfuld vedligeholdelse, som konstateres ved fraflytning indebærer, at opretning af gulvenes vedligeholdelsestilstand finder sted for fraflyttende lejers regning.
 

8. Forsikringsskader

Såfremt der i forbindelse med indbrud eller vandskader sker skade på privat indbo, skal dette meldes til lejerens eget forsikringsselskab.
 

9. Antenner

Parabolantenner må ikke anbringes på ejendommens tag eller læ-/ydermure og altaner, hverken mod gård eller gade.
 

10. Dagrenovation

I forbindelse med kommunens krav om kildesortering af affald skal affaldet fordeles i de dertil indrettede containere, såsom glas-, pap- og papir-, tørt og vådt affald. Endvidere skal lejeren sammenkrølle papaffald, så det fylder mindst muligt.

Storskrald afhentes efter direkte aftale mellem lejer og renholdningsselskab eller afleveres på nærmeste genbrugsstation.

Deponering af affald, indbo og lignende på fælles arealer vil medføre øjeblikkelig opsigelse opsiges jf. lejelovens § 83 litra e. og §93 litra g.
 

11. Vaskemaskiner - egne

Det er ikke tilladt at have egne vaske- eller opvaskemaskiner i lejemålene uden en skriftlig aftale.
 

12. Husdyr

Det er under ingen omstændigheder tilladt at holde nogle former for husdyr. Overtrædelse af dette vil medfører ophævelse af lejemålet jf. lejelovens § 83 litra e. og §93 litra g.

Dette gælder også ved pasning/besøg af andres husdyr.

Husdyr er kun tilladt hvis der forlægger en skriftlig tilladelse hertil fra udlejer.
 

13. Støjgener

Maskiner, der kan medføre støjgener for naboer, skal anbringes på et støjabsorberende underlag. Det henstilles at man ikke bruger støjende husholdnings-, opvaske- eller vaskemaskiner i tidsrummet mellem kl. 22.00 og kl. 8.00. Brug af boremaskiner og andre håndværksmaskiner samt hamren og banken må kun finde sted på: HVERDAGE mellem kl. 8.00 og kl. 19.00 samt Weekender mellem kl. 10.00 og kl. 17.00

Musik: Benyttelse af musikanlæg, TV, musikinstrumenter samt musikudfoldelse skal ske med fornøden hensyntagen til de øvrige lejere. Ved afholdelse af fest bør man advisere beboere i egen opgang og de nærmeste genboere.
 

14. Maskiner

Boremaskiner må kun benyttes fra kl. 08.00 - 19.00. Weekender fra kl. 10.00 ? 17.00.

Symaskiner og lignende maskiner, der medføre støjgener, skal anbringes på et underlag der dæmper støjen mest muligt. Her gælder det samme tidsrum som med boremaskiner.
 

15. Parkering

Parkering må kun finde sted på de indrettede parkeringspladser.

Parkering af campingvogne og lignende er ikke tilladt.

Køretøjer over 3500 kg. må ikke parkeres på området.

Enkelte ejendomme kræver speciel P-tilladelse fra Universparkering.
 

16. Ændringer af det lejede

Lejligheden skal bibeholdes i sin oprindelige form. Se i øvrigt lejekontrakten om bestemmelser om ændringer af det lejede.
 

17. Trapper, kælderrum og fællesrum

Leg, støjende eller uberettiget ophold på trapper, kældre og vaskerum er forbudt.

Barnevogne, cykler, legeredskaber, flasker, papkasser eller andre private effekter må ikke henstilles på trapper og reposer.

Ejendomsfunktionærer eller andre med lovligt ærinde, har ret til, uden særlig varsel, at skaffe sig adgang til de udlejede kælderrum.
 

18. Fællesvaskeri (Hvor dette forefindes)

Hvis der ikke er møntbokse vil udgiften til vask blive opkrævet via huslejeopkrævningen.

Ved benyttelse af fællesvaskeri skal de gældende regler og anvisninger følges. Maskinerne skal behandles forsvarligt. Der må ikke vaskes udenfor de tilladte tidsrum. I øvrigt gælder følgende ordensregler:

 • Brugeren skal rengøre maskiner efter hver vask. Rengøringen omfatter oprydning af vasketøj og vaskepulver m.v., rengøring af vask, rensning af filtre i vaskemaskinen og tørretumbler og aftørring af vaskemaskine og tørretumbler samt rengøring af sæbeskålen i vaskemaskinen. Evt. borde skal aftørres. gulvet skal vaskes / aftørres efter behov.
 • Brugeren skal åbne vinduet i forbindelse med tørring af tøj på tøjsnor. Døren til tørrerum i vaskeri skal lukkes.
 • Aftørre gulv under ophængt vasketøj, således at der ikke bliver skjolder efter evt. dryppende tøj. Drypning kan afhjælpes ved at centrifugere håndvasket tøj inden ophængning.
 • Der må ikke tørres tøj i lejligheden.
   

19. Porttelefon (hvis dette forefindes)

Beboerne bedes udvise omtanke, når dem ubekendte personer beder om adgang gennem hoveddørene.
 

20. Udenfor bygningerne

Barnevogne, cykler, lejeredskaber m.v. må ikke henstilles, således at de er til gene, f.eks foran indgangsdøre.

Leg med bue, pil, slange, dartspil, luftpistol eller andet der kan være til fare eller ulempe, må ikke finde sted.

Beplantning må ikke skades ved afbrækning af grene, eller færdsel på de beplantede arealer.
 

21. Fodring af fugle

For at mindske generne ved tilstedeværelsen af vilde fugle og rotter, er det ikke tilladt at udlægge foder på ejendommens arealer.
 

22. Fyrværkeri

Fyrværkeri må ikke antændes noget sted i ejendommen eller på dennes arealer.
 

23. Vinduer og døre

Lejer søger selv for, at hængsler bliver smurt med olie, og at tætningslister aftørres en gang årligt

Døre med dørpumpe skal være lukkede og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende.

Alle aflåselige døre skal låses efter brugen.

Branddøre må aldrig blokeres!

Pulterrumsdøre skal altid holdes aflåsede. Pulterrum, der ikke holdes forsvarligt aflåsede, inddrages.
 

24. Trapper

Fodtøj må ikke efterlades på trapper/svalegange. Rensning og pudsning af fodtøj samt bankning af tæpper og lignende må ikke foretages på trapper/svalegange. Efterlad ikke reklamer og lokalblade ved postkasserne.
 

25. Altaner

Ved fraflytning indgår malede altaner under den for lejlighederne gældende istandsættelsespligt.
 

26. Radiatorventiler

Det er lejers pligt at sørge for at motionere radiatorventilerne, det vil sige at dreje den et par gange om måneden så de ikke sætter sig fast.
 

27. Rengøring af fællesområder

Efter indflytningen er der følgende normer for pleje og vedligeholdelse af ejendommen, som skal efterleves af samtlige beboere i ejendommen.
 

28. Garage/depotrum

For ejendommens garage / depotrum gælder følgende ordensregler:

 • Cykler, barnevogne og havemøbler skal opbevares i garagen / depotrummet.
 • Der må ikke opbevares byggematerialer eller brandfarlige væsker i garage eller depotrum.
   

29. Trappeopgange

 • Trapperenholdelsen er lejers forpligtelse, og udføres hver 14. dag og omfatter vask af gulvbelægning samt aftørring af stødtrin, håndfang, aftørring af postkasser og eventuel gulvmåtte ved indgangen bankes.
 • Der udføres 1 gang pr. kvartal vinduespudsning, hvor det er muligt.
 • Der udføres 1 gang årligt vask af vægge, gulvbelægning samt aftørring af stødtrin, håndfang, baluster, aftørring af postkasser, vinduespudsning hvor det er muligt og eventuel gulvmåtte ved indgangen bankes.

I visse ejendomme opkræves 125 kr. pr. mdr. over huslejen for at Evbolig påtager sig denne service og denne service kan ikke fravælges.
 

30. Vedligeholdelse i øvrigt - generelt

Fejl eller uorden ved installationer til varme, el, vand og afløb skal omgående meldes til administrationen via telefon eller under boligservice på hjemmesiden.

Lejer er pligtig til at refundere ejendommen alle udgifter stammende fra utætte cisterner o. lign. som man har undladt at anmelde.
 

31. Hvem betaler?

Som en hjælp til selvhjælp, kan administrationen oplyse, hvorledes der sædvanligvis forholdes, når der opstår problemer med lejligheden i det daglige.

Hvis denne skade opstår: Bestiller udbedring: Betaler regning : 
Stoppet afløb frem til faldstamme Lejer Lejer 
Defekt kloakledning / faldstamme Udlejer Udlejer 
Cisternen løber lejer lejer 
Afkalkning af blandingsbatterier Lejer Lejer 
Reparation af varmeinstallation Udlejer Udlejer 
Defekt rørledning (vand/varme) Udlejer Udlejer 
Vedligeholdelse køleskab / elkomfur lejer lejer 
Nødvendig udskiftning af samme Udlejer Udlejer 
Defekte elkontakter lejer lejer 
Defekte låse Lejer Lejer 
Revnede/ituslået ruder Lejer Lejer 
Utæt tag Udlejer Udlejer 

Vandskader i lejligheden Udlejer Udlejer 
Punkterede ruder Udlejer Udlejer 
Udvendige skader Udlejer Udlejer 
Defekt toiletbræt Lejer Lejer
 

32. Kondensfugt

Kondensfugt kan være et problem i beboelseslejemål. I de fleste tilfælde stammer fugten fra brugen af lejlighederne, dvs. kropsfugt, damp fra madlavning og opvask, fugt fra div. husholdningsmaskiner og fugt fra badeværelser. En normal familie afgiver således ca.16 liter vanddamp i døgnet. Denne type fugt skal bortledes af beboerne, der skal sørge for forskriftsmæssig udluftning (minimum 10 min. ca. 4 - 6 gange dagligt). Det kan samtidig oplyses, at fugtig luft er vanskeligere at opvarme end tør luft, så det lille varmetab, der er ved udluftning af boligen, bliver indhentet gennem billigere opvarmning.

Fugt kan medføre mugangreb på ydervægge, såfremt der henstår møbler tæt op ad væggen. I tilfælde af stillestående luft, vil luftfugtigheden kondensere (p.g.a. manglende luftcirkulation), og der kan i så fald ske skader på møbler / bygning. Kondens dannes altid på de køligste bygningsdele.

I badeværelset skal vægge og gulv aftørres umiddelbart efter hvert bad. Derved forhindres unødig fordampning samt kalkdannelser på vægge og gulv. Flisebelægning på vægge og gulv må ikke afrenses med afkalkningsmiddel, da det opløser flisefugerne.

Skulle man få kalkbelægninger, afrenses med husholdningseddike. Der må ikke anvendes saltsyre til WC, håndvask og afløb. Saltsyre ødelægger glasuren på saniteten og ætser afløbsrørene. Sanitet rengøres bedst med wc-rens og universalrengøringsmiddel. Gulvafløb - herunder vandlåsen - renses manuelt for hår og sæberester inden eventuel anvendelse af afløbsrens. Efter hvert bad bør der foretages en grundig udluftning af baderummet.

Når der opstår fugt/dugperler på den indvendige side af glasset, skyldes det for stor forskel mellem temperaturen inde og ude, hvilket normalt afhjælpes ved udluftning. Skru ned for radiatorventilen og lad vinduet stå åbent i ca. 15 ? 20 min.
 

33. Ophævelse af lejemål fra udlejers side

Gentagne grove overtrædelser af ejendommens husorden kan medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet i henhold til § 83e og 93 g i lov om leje.

Administrationen og vicevært har ret til at påtale overtrædelse af husordenen, og anvisningerne skal følges.

I øvrigt henvises bestemmelser i lejekontrakter og lejeloven.

Vi citerer i øvrigt fra Lejeloven angående opsigelsesgrund fra udlejers side:

Gældende lov pr. 1.2.2003

Udlejer kan bla. opsige i følgende tilfælde

§ 83 Udlejeren kun opsige i følgende tilfælde:

e) Når det må antages, at der trods udlejerens påmindelse ved det lejedes benyttelse ikke er iagttaget god skik og orden, herunder når lejeren ved støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler herom eller på anden måde har været til ulempe for ejendommen eller de øvrige beboere, uden at forholdet er af en sådan art, at udlejeren kan ophæve lejeforholdet uden varsel.

§ 93. Udlejeren kan hæve lejeaftalen i følgende tilfælde:

a) Når leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, jf. stk. 2.

b) Når det lejede benyttes til andet end aftalt og lejeren ikke trods udlejerens indsigelse er ophørt hermed.

c) Når lejeren modsætter sig, at udlejeren eller andre får adgang til det lejede, hvor de har ret hertil efter §§ 54, 62 og 97.

d) Når lejeren fraflytter det lejede i utide uden aftale med udlejeren.

e) Når lejeren vanrøgter det lejede og ikke uden ophold efter udlejerens påkrav bringer det lejede i stand.

f) Når lejeren helt eller delvis overlader brugen af det lejede til en anden i tilfælde, hvor han ikke er berettiget hertil, og trods udlejers indsigelse ikke bringer forholdet til ophør.

g) Når lejeren trods udlejerens påmindelse tilsidesætter sine pligter til at iagttage god skik og orden i ejendommen, herunder når lejeren ved stærkt støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler herom eller på anden måde trods udlejerens påmindelse er til ulempe for ejendommen eller dens beboere.

h) Når lejeren af en butik eller beværtning trods udlejerens indsigelse ikke opfylder pligten til at holde forretningen åben og i forsvarlig drift.

i) Når en lejer, der helt eller delvis skal betale lejen ved at udføre arbejde, groft forsømmer sine pligter ved arbejdets udførelse og arbejdsforholdet som følge heraf bringes til ophør.

j) Når lejeren i øvrigt misligholder sine forpligtelser på en sådan måde, at hans fjernelse er påkrævet.
 

34. Opsigelse af lejemål fra lejers side

Alle lejemål har tre måneders opsigelse iflg lejeloven. Dvs løbende måned + 3 mdr.

Når De ønsker at opsige Deres lejemål skal dette ske skriftligt til vores adresse.

Oplys som minimum:

adresse 
bolignr 
evt ny adresse 
dato for fraflytning 
Ønsket dato for flyttesyn af lejemålet 
telefonnummer vi kan kontakte Dem på for aftale af fremvisninger. 
Husk at datere og underskrive deres opsigelse!

Oplys endvidere om de ønsker at vi skal forsøge at udleje deres lejemål inden opsigelsesperiodens udløb. Evbolig påregner i så fald et mindre gebyr herfor.

Så snart deres opsigelse er modtaget sender vi Dem en skriftlig bekræftelse herfor.

De vil skriftligt få besked når ny lejer har underskrevet lejekontrakt.

Lejemåler skal være helt tømt ved flyttesynet. Nøglerne til lejemålet bedes afleveret ved flyttesynet.

Afregning af depositum mm vil finde sted senest 6 uger efter flytterapporten er underskrevet (hvis frigørelsesdatoen er senere end synsdatoen er frigørelsesdatoen gældende). Opgørelse vedr varmeforbruget vil blive fremsendt, når varmeregnskabet foreligger.

Mandag til Fredag- 9.00 til 12.00